Hot News ! ANAF a elaborat procedura de aplicare a acordarii esalonarii la plata

Agenția Națională de Administrare Fiscală a elaborat proiectul de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central.

Modelul de cerere se regăsește în Anexa nr. 1 a procedurii. Cererile depuse de contribuabili, atât înainte, cât și după publicarea ordinului în Monitorul Oficial al României, sunt analizate de organele fiscale centrale în vederea soluționării.

Cererile vor putea fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanță, după publicarea ordinului in Monitorul Oficial al României.


Proiectul de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central, poate fi consultat pe site-ul www.anaf.ro, la rubrica Transparență Decizională.

Proiectul de ordin a fost elaborat în vederea reglementării procedurii ce trebuie aplicată în mod unitar atât de către contribuabili, cât si de către organele fiscale.

De asemenea, prin proiectul de ordin au fost elaborate și modele de formularele utilizate de organele fiscale pentru soluționarea cererilor depuse de mediul de afaceri.

Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală au elaborat noi măsuri fiscale în vederea sprijinirii mediului de afaceri, aprobate prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 181/2020.

Una dintre principalele facilități fiscale este eșalonarea la plată simplificată, care se acordă pe o perioadă de maxim 12 luni, pentru obligațiile bugetare datorate după declararea stării de urgență.

Adoptarea acestei facilități a vizat susținerea conformării la plată și menținerea lichidităților financiare pentru revitalizarea activității contribuabililor, ca efect al crizei sanitare.

Condiții de acordare ce trebuie îndeplinite debitor:
a) să depună cerere până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea
decăderii. La cerere, debitorul poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare;

b) să nu înregistreze obligații bugetare restante la data declarării stării de urgență,
nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală;

c) să nu se afle în procedura faliment;

d) să nu se afle în dizolvare;

e) să aibă depuse toate declarațiile fiscale; f) să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Codul de procedură fiscală.


Avantajele accesarii eșalonării la plată simplificate:
• este o alternativă la măsurile fiscale adoptate după intrarea în starea de urgență, în vederea susținerii conformării voluntare la plată pentru obligațiile acumulate în perioada de criză sanitară;

• reprezintă o procedură simplificată de acordare a eșalonarii la plată, pentru contribuabilii care si-au achitat obligațiile fiscale datorate până la data intrării în starea de urgență;

• se acordă numai în baza unei cereri la care se poate atașa o propunere de grafic, fără a fi depuse alte documente. Termenul de soluționare este de cel mult 5 zile;

• se suspendă executarea silită pentru obligațiile bugetare ce fac obiectul eșalonării la plată;

• nu se constituie garanții;

• nu se consideră a fi restante obligațiile bugetare pe perioada eșalonării la plată;

• pe perioada eșalonării la plată, contribuabilii trebuie să achite toate obligațiile născute în această perioadă, cu posibilitatea de prelungire a termenelor de plată;

• se poate solicita, de două ori pe perioada de valabilitate a eșalonării la plată, modificarea eșalonării la plată prin includerea în eșalonare a obligațiilor ce constituie condiție de menținere a valabilității acesteia;

• se poate menține eșalonarea la plată pierdută, de două ori pe perioada de valabilitate a eșalonarii la plată.

Un alt aspect pe care îl vizează eșalonarea simplificată este acela că, această facilitate fiscală poate fi accesată și de către debitorii care au în derulare eșalonări la plată acordate potrivit Codului de procedură fiscală, prin depunerea unei cereri la organul fiscal.

Astfel, în cazul acestora se poate acorda eșalonarea la plată pe o perioadă de maxim 12 luni, numai pentru obligațiile bugetare datorate după declararea stării de urgență, condițiile mai sus menționate fiind aplicabile și în cazul lor.


Totodată, OUG nr. 181/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 988 din 26 octombrie 2020, mai prevede prelungirea măsurilor dispuse prin Ordonanța de urgențã a Guvernului nr. 29/2020, precum și în Ordonanța de urgențã a Guvernului nr. 48/2020, până la data de 25 decembrie a.c.:

 1. Nu se calculeazã și nu se datoreazã dobânzi și penalitãți de întârziere conform Codului de procedurã fiscalã, pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrãrii în vigoare a Ordonanței de urgențã Guvernului nr. 29/2020 și neachitate pânã la data de 25 decembrie 2020.
 2. Nu sunt considerate obligații fiscale restante, potrivit legii, obligațiile fiscale scadente începând cu data intrãrii în vigoare a Ordonanței de urgențã Guvernului nr. 29/2020 și neachitate pânã la data de 25 decembrie 2020.
 3. Se suspendã sau nu încep mãsurile de executare silitã, prin somație, poprire și
  valorificarea bunurilor la licitație, a creanțelor bugetare, cu excepția executãrilor silite care se aplicã pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotãrâri judecãtorești pronunțate în materie penalã, precum și a ajutoarelor de stat a căror recuperare a fost dispusă printr-o decizie a Comisiei
  Europene/furnizorului ajutorului de stat sau a unei instanțe naționale.
 4. Nu se calculeazã și nu se datoreazã dobânzi și penalitãți, conform Codului de procedurã fiscalã, pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare neachitate pânã la data de 25 decembrie 2020. În acest caz, organul fiscal competent, din oficiu, reface graficul de eșalonare, cu respectarea perioadei de eșalonare aprobate.
 5. Se suspendã condițiile de menținere a valabilitãții eșalonãrilor la platã acordate potrivit legii. Aceste condiții se considerã îndeplinite dacã debitorii achitã obligațiile aferente în termen de 30 de zile de la încetarea perioadei de aplicare a acestor mãsuri fiscale.
 6. Pentru obligațiile care reprezintã condiție de menținere a valabilitãții înlesnirilor la platã, contribuabilii pot solicita modificarea eșalonãrii la platã, cu condiția ca cererea sã fie depusã pânã la expirarea termenului menționat la pct. 5, prevederile art. 195 din Codul de procedurã fiscalã aplicându-se în mod corespunzãtor.
 7. Obligațiile bugetare care reprezintã condiție de menținere a valabilitãții înlesnirilor la platã, inclusiv cele cuprinse în ratele din graficele de eșalonare, nu sunt considerate obligații fiscale restante.
 8. Extinderea rambursãrii TVA cu control ulterior.
 9. Termenele de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale și de a cere executarea silitã, precum și cel al contribuabilului/plãtitorului de a cere restituirea creanțelor fiscale, prevãzute de Codul de procedurã fiscalã, se suspendã sau nu încep sã curgã pânã la data de 25 decembrie 2020.

Încă de la declanșarea crizei sanitare în România de acum nouă luni, Ministerul Finanțelor Publice și ANAF au înțeles dificultățile cu care se confruntă companiile în asigurarea lichidităților atât de necesare continuării activității și pentru menținerea salariaților.


MFP și ANAF au apreciat ca primordială sanatatea populației și a mediului de afaceri, sens în care au creat un mecanism de sprijinire a contribuabililor de bună credință oferind un pachet de măsuri fiscale, inclusiv amânarea plății obligațiilor bugetare, pentru ca aceștia să nu resimtă puternic efectele negative ale pandemiei.

În plus, Ministerul Finanțelor Publice și ANAF au înființat veritabile nuclee de specialiști, care au fost în strânsă legatură cu reprezentanți ai mediului de afaceri și care au muncit intens pentru dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor online pentru a fi accesibile și intuitive, astfel încât contribuabilii să treacă cu bine peste această perioadă dificilă, să rămână sănătoși atât ei, cât și familiile și afacerile lor.

Read more

Breaking News! Prescrierea datoriilor catre furnizori, mai vechi de 3 ani

Ce se intampla daca constati ca ai datorii mai vechi de 3 ani catre furnizori? Cum intervine prescrierea si ce legislatie se aplica?

 • Codul civil, art. 2.500 care arata ca dreptul material la acțiune, denumit în continuare drept la acțiune, se stinge prin prescripție, dacă nu a fost exercitat în termenul stabilit de lege.Prin drept la acțiune se înțelege dreptul de a constrânge o persoană, cu ajutorul forței publice, să execute o anumită prestație, să respecte o anumită situație juridică sau să suporte orice altă sancțiune civilă, după caz.
 • Codul civil, art. 2.501 arata ca drepturile la acțiune având un obiect patrimonial sunt supuse prescripției extinctive, afară de cazul în care prin lege s-ar dispune altfel.
 • Codul civil, art. 2.506 care arata cadupă împlinirea termenului de prescripție, cel obligat poate să refuze executarea prestației.
 • Codul civil, art. 2.517 arata ca termenul general de prescriptie este de 3 ani, dacă legea nu prevede un alt termen.
 • Codul civil, art. 2.524 arata ca dacă prin lege nu se prevede altfel, în cazul obligațiilor contractuale de a da sau de a face prescripția începe să curgă de la data când obligația devine exigibilă și debitorul trebuia astfel s-o execute.
 • Codul civil, art 2.541 arata ca dacă întreruperea prescripției a avut loc prin recunoașterea dreptului de către cel în folosul căruia curgea, va începe să curgă o nouă prescripție de același fel.

Concluziile acestor articole din Codul civil:

 • termenul de prescriptie este de 3 ani
 • acest termen curge de la data scadentei facturii, adica din ultima zi in care trebuia sa se faca plata, potrivit termenului de plata agreat intre parti.
 • daca in tot acest timp entitatea a recunoscut prin alte modalitati (confirmari de sold, alte acte similare incheiate in acest sens) obligatia de plata, atunci se intrerupe prescriptia , urmand ca noul termen de 3 ani sa reinceapa sa fie calculat de la aceasta data.

Prevederi contabile

Punctul 328 din OMFP 1802/2014 arata ca la scăderea din evidență a creanțelor și datoriilor ale căror termene de încasare sau de plată sunt prescrise, entitățile trebuie să demonstreze că au fost întreprinse toate demersurile legale, pentru decontarea acestora.

Din punct de vedere contabil acest lucru nu este mentionat totusi ca o obligatie prin O 1802/2014.

Punctul 435 din acelasi ordin mai arata ca se inregistreaza ca alte venituri din exploatare datoriile prescrise, scutite sau anulate potrivit legii.

Punctul 28 al O 2861/2007 care reglementeaza inventarierea patrimoniului arata ca creantele şi obligaţiile faţă de terţi sunt supuse verificării şi confirmării pe baza extraselor soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor de creanţe şi datorii care deţin ponderea valorică în totalul soldurilor acestor conturi, potrivit “Extrasului de cont” (cod 14-6-3) sau punctajelor reciproce scrise. Nerespectarea acestei proceduri, precum şi refuzul de confirmare constituie abateri de la prezentele norme şi se sancţionează potrivit legii.

Asadar, daca datoria detine si o pondere valorica insemnata in totalul soldurilor, neconfirmarea soldului poate fi considerata abatare de la normele de inventariere.

Pe de alta parte daca se confirma soldul, termenul de prescriptie de 3 ani se prelungeste incepand cu data confirmarii.

Read more

A fost prelungit termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real

Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real a fost prelungit, atât pentru societățile comerciale, cât și pentru asociații și fundații, potrivit prevederilor OUG nr. 191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor, precum și a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerțului, publicată recent în Monitorul Oficial (nr. 1.013 din 30 octombrie 2020). 

Astfel, potrivit actului normativ, declarația nu se mai depune până la data de 2 noiembrie 2020, ci în termen de 90 de zile de la încetarea stării de alertă.  

Redăm, în cele ce urmează, principalele prevederi ale OUG nr. 191/2020: 

1.Termenul până la care se depune declarația privind beneficiarul real, prevăzut la art. 344 alin. (4) din OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, este de maximum 90 de zile de la încetarea stării de alertă, declarată, în condițiile legii, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19.

2. Termenul prevăzut la pct. 1 se aplică și obligației de completare a documentelor potrivit cerințelor prevăzute la art. 6716 și 17 din OG nr. 26/2000.

3. Termenul până la care se depune declarația privind beneficiarul real prevăzut la art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 este de maximum 90 de zile de la încetarea stării de alertă.

Amintim că nu au obligația depunerii declarației privind beneficiarul real regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat și nici persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali.

4. În termenul prevăzut la pct. 3, declarațiile privind beneficiarul real prevăzute la art. 56 alin. (1) și (4) și la art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, pot avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și pot fi transmise la oficiul registrului comerțului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poștă și curier. Declarațiile pot fi date și în fața reprezentantului oficiului registrului comerțului sau se pot depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.

Read more

Arhiva Stiri