Breaking News! Lege privind efectuarea unui test de proporţionalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii, publicată în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 1050 din 9 noiembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 245/2020 privind efectuarea unui test de proporţionalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii, care transpune Directiva (UE) 2018/958 a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 iunie 2018.

Actul normativ stabileşte un cadru comun pentru efectuarea evaluării proporţionalităţii înainte de a introduce noi dispoziţii sau de a modifica dispoziţiile legale existente care restricţionează accesul la profesiile reglementate sau exercitarea acestora, în vederea asigurării bunei funcţionări a pieţei interne, garantând totodată un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor.

Potrivit iniţiatorilor, aceasta nu afectează competenţa statelor membre, în lipsa armonizării, şi marja lor de apreciere în a decide dacă şi în ce mod reglementează o profesie, în limitele principiilor nediscriminării şi proporţionalităţii.

Directiva instituie un test de proporţionalitate care trebuie aplicat de statele membre în momentul în care reglementează o profesie sau operează modificări în condiţiile de reglementare ale unei profesii.

Acesta cuprinde următoarele criterii:

(a) natura riscurilor legate de obiectivele de interes public urmărite, în special riscurile pentru destinatarii serviciilor, inclusiv consumatori, profesionişti şi părţi terţe;

(b) dacă normele în vigoare, de natură specifică sau mai generală, cum ar fi legislaţia din domeniul siguranţei produselor sau legislaţia în materie de protecţie a consumatorilor, sunt insuficiente pentru a atinge obiectivul urmărit;

(c) caracterul adecvat al dispoziţiei în ceea ce priveşte aptitudinea ei de a atinge obiectivul urmărit şi dacă dispoziţia răspunde cu adevărat nevoii de a realiza acest obiectiv în mod coerent şi sistematic şi, prin urmare, abordează riscurile identificate în acelaşi mod ca în activităţi comparabile;

(d) impactul asupra liberei circulaţii a persoanelor şi a serviciilor în cadrul Uniunii, asupra alegerilor consumatorilor şi asupra calităţii serviciilor prestate;

(e) posibilitatea de a utiliza mijloace mai puţin restrictive pentru atingerea obiectivului de interes public – în cazul în care dispoziţiile se justifică doar din motive de protecţie a consumatorilor şi în cazul în care riscurile identificate sunt limitate la relaţia dintre profesionist şi consumator, neafectând astfel în mod negativ părţile;

(f) efectul dispoziţiilor noi sau modificate, când sunt combinate cu alte cerinţe care restricţionează accesul la o profesie sau exercitarea acesteia şi în special modul în care dispoziţiile noi sau modificate, combinate cu alte cerinţe, contribuie la acelaşi obiectiv de interes public şi dacă sunt necesare pentru îndeplinirea sa.

Statele membre analizează, de asemenea, următoarele elemente, atunci când sunt relevante pentru natura şi conţinutul dispoziţiei care se introduce sau se modifică:  corelarea dintre sfera de cuprindere a activităţilor pe care le implică o profesie sau care sunt rezervate acesteia şi calificarea profesională necesară; ▪ corelarea dintre complexitatea sarcinilor în cauză şi necesitatea ca aceia care le practică să posede anumite calificări profesionale specifice, în special în ceea ce priveşte nivelul, natura şi durata formării profesionale sau experienţa necesară; ▪ posibilitatea de a obţine calificarea profesională prin căi alternative; ▪ dacă activităţile rezervate anumitor profesii pot fi sau nu pot fi partajate cu alte profesii, şi din ce motiv; ▪ gradul de autonomie în exercitarea unei profesii reglementate şi impactul modalităţilor de organizare şi supraveghere asupra atingerii obiectivului urmărit, în special în cazul în care activităţile referitoare la o profesie reglementată se desfăşoară sub controlul şi responsabilitatea unui profesionist calificat corespunzător; ▪ evoluţiile ştiinţifice şi tehnologice care pot reduce sau creşte în mod real asimetria dintre profesionişti şi consumatori la nivelul informaţiilor. În acest ultim caz, statele membre evaluează efectul dispoziţiei noi sau al celei modificate atunci când se combină cu una sau mai multe cerinţe, ţinând seama de faptul că pot exista atât efecte pozitive, cât şi negative, şi îndeosebi următoarele: ▪ activităţi rezervate, titlu profesional protejat sau orice altă formă de reglementare în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2005/36/CE; ▪  obligaţii de a se supune unei dezvoltări profesionale continue; ▪ norme referitoare la organizarea profesiei, la etica profesională şi la supraveghere; ▪ apartenenţa obligatorie la o anumită organizaţie profesională sau la un anumit organism, regimurile de înregistrare sau autorizare, în special în cazul în care cerinţele menţionate presupun deţinerea unei calificări profesionale specifice; ▪ restricţii cantitative, în special cerinţele care limitează numărul de autorizaţii pentru exercitarea unei profesii sau care stabilesc un număr minim sau maxim de salariaţi, de cadre de conducere sau de reprezentanţi care deţin calificări profesionale specifice; ▪ cerinţe privind o formă juridică specifică sau cerinţe care se referă la deţinerea de capital sau la conducerea unei societăţi, în măsura în care aceste cerinţe sunt legate în mod direct de exercitarea profesiei reglementate; ▪ restricţii teritoriale, inclusiv în cazul în care în anumite părţi din teritoriul unui stat membru profesia este reglementată în mod diferit faţă de modul în care este reglementată în alte părţi; ▪ cerinţe care restricţionează exercitarea în comun sau în parteneriat a unei profesii reglementate, precum şi normele în materie de incompatibilitate; ▪ cerinţe privind asigurarea sau alte mijloace de protecţie personală sau colectivă în ceea ce priveşte răspunderea civilă profesională; ▪ cerinţe privind cunoştinţele lingvistice, în măsura în care acestea sunt necesare pentru a exercita profesia; ▪ cerinţe privind tarifele minime şi/sau maxime; ▪ cerinţe privind publicitatea.

Noua lege reglementează efectuarea unui test de proporţionalitate, prevăzut la art. 7, anterior introducerii unor noi reglementări profesionale sau, după caz, înainte de modificarea sau completarea celor existente care restricţionează accesul liber la profesiile reglementate sau exercitarea acestora, garantând un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor, în vederea asigurării bunei funcţionări a pieţei interne.

Testul de proporţionalitate se aplică cerinţelor care restricţionează accesul liber la profesiile reglementate existente sau la noile profesii, precum şi a celor care restricţionează exercitarea acestora.

Testul de proporţionalitate se aplică dispoziţiilor legale menţionate anterior care restricţionează accesul la o profesie reglementată sau exercitarea acesteia, ori una dintre formele de exercitare a acesteia, inclusiv utilizarea titlurilor profesionale şi activităţile profesionale permise în temeiul unor astfel de titluri, reglementate de Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care într-un act separat al Uniunii Europene sunt stabilite cerinţe specifice privind reglementarea unei anumite profesii care nu lasă la alegerea statelor membre modul exact în care acestea urmează a fi transpuse, prevalează dispoziţiile de dreptul Uniunii Europene.

Se definesc, în sensul acestei legi, o serie de termeni utilizaţi în reglementările incluse în textul legii, astfel: 

a) titlu profesional protejat – formă de reglementare a unei profesii în cadrul căreia utilizarea titlului într-o activitate profesională sau într-o grupă de activităţi profesionale face obiectul, direct sau indirect, în temeiul dispoziţiilor legale de reglementare, deţinerii unei anumite calificări profesionale şi în cadrul căreia utilizarea abuzivă a acestui titlu face obiectul unor sancţiuni; 

b) activităţi rezervate – formă de reglementare a unei profesii în cadrul căreia accesul la o activitate profesională sau la o grupă de activităţi profesionale este rezervat, în mod direct sau indirect, în temeiul dispoziţiilor legale de reglementare, membrilor unei profesii reglementate, care dispun de o anumită calificare profesională, inclusiv în cazul în care activitatea este partajată cu alte profesii reglementate; 

c) mijloace adecvate – semnifică publicarea de informaţii pe pagina web a autorităţii competente şi difuzarea acestora în mass-media, furnizarea permanentă de informaţii specifice de către autoritatea competentă, precum şi orice alte modalităţi accesibile publicului.

Tags:
Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Arhiva Stiri